Τσιουκανάρας Αθανάσιος Γ. - Θεσσαλονίκη
Ναυτιλία - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα